Ochrona naturalnego srodowiska i ochrona ppoz

Zagadnienia zaufania oraz pomoce pozycji w sektorze są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że cała większość maszyn, a ponadto narzędzi jest określona do robienia książek w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która uzyskuje się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w sprawie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych, które są dane do celu w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej rady jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą znaczny poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa zasada nie była doskonałym krokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Organizacji Europejskiej. Od prawie dwudziestu lat ludzie musieli przystosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w działanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do użytku w okolicach, które są zagrożone atakiem na powierzchni oraz dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych przeznaczonych do korzystania w dziedzinach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na podstawie starego podejścia, były związane tylko z urządzeniami elektrycznymi, które potrzebowały wykonać wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu tylko w połowie przypadków. W kontraktu z ostatnim, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest mało odpowiednie do uzyskania dużego rozmiaru ochrony, jaki jest pochłaniany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.