Home Uncategorized Ochrona przeciwpozarowa w salonie fryzjerskim

Ochrona przeciwpozarowa w salonie fryzjerskim

written by admin Czerwiec 27, 2017

W biurze, w jakim składają pyły, ciecze, gazy bądź same pary łatwopalne, oraz nie jest tam wyznaczony stref, jakie mogły być zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem.

 

Ponadto w kwestię paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw krajowych i rady z dnia 7 czerwca 2010 r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz.U.10.109.719), zarówno w budynkach jak i także na bliskich terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne lub same gdzie mogą spotykać się mieszaniny mogące doprowadzić wybuch, przekłada się oceny zagrożenia wybuchem.
W obecnej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia które są zagrożone wybuchem. W miejscach oraz przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki które mogą sprawić wybuch.

Dobra strona

Ocena zagrożenia wybuchem winnym stanowić zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich należy wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie szybcy i osłona przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Analiza i Stosowanie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, wybór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody badań oraz dane tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania zabezpieczenia i dodawania baterii wtórnych.

You may also like