Planeta ziemia krotki opis

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie żyć potwierdzona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana istnieje w postaci, gdyby nie przebywają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala stosowanie w niej jakichś standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy mieszkają w niej czynniki w kwestie gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje także mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - cechuje się tym, iż jest przestrzenią, w której zawsze pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jak występuje - zachowuje się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez duże czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie istnieje w trakcie normalnego działania, natomiast jeśli wystąpi - trzyma się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia i higieny pracy.