Procedury zapobiegania wybuchom

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents)  jest to niezwykle ważne pismo, które powinno się znajdować w każdym przedsiębiorstwie, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Dokument, najogólniej mówiąc informuje na temat zagrożenia, ryzyka, zawiera w sobie definicje oraz opisy procedur postępowania czy też opisy procedur zapobiegania w ogóle wybuchom. Składa się z kilku istotnych części, które poniżej zostaną pokrótce zaprezentowane.

Część pierwsza dokumentu to informacje ogólne, które wprowadzają w tematykę dokumentu i wprowadzają w tematykę zabezpieczeń przed wybuchami. Powinno się znajdować w nim oświadczenie pracodawcy, które dotyczy świadomości zagrożenia, świadomości zabezpieczeń oraz procedur postępowania.

Dalej, w tej części należy zawrzeć również listę stref, w których zidentyfikowane są źródła zapłonu. Jest to o tyle ważne, że w tych strefach zapłonowych jest podniesiony poziom zagrożenia, zwiększone ryzyko oraz nieco inne procedury bezpieczeństwa.

Trzeci element, który powinien się tu znaleźć to informacje dotyczące terminów przeglądów dotyczących środków zabezpieczających. Tu również należy zawrzeć opis tychże środków, ponieważ jest to niezwykle cenna i istotna informacja.

Część druga dokumentu, to informacje szczegółowe, które mają nie mniejsze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pracowników.

Tu powinien się znaleźć w pierwszej kolejności spis substancji łatwopalnych, które znajdują się w przedsiębiorstwie. Czy są to substancje produkowane, czy wykorzystywane do produkcji innych substancji, to wszystko powinno zostać zawarte na liście, z podziałem na kategorie, właśnie pod kątem użytkowania i produkcji.

Dalej, należy umieścić informację dotyczącą procedur oraz miejsc pracy, w których znajdują się substancje łatwopalne. Te miejsca powinny zostać opisane, wyliczone oraz scharakteryzowane. To są takie strefy, w których zagrożenie jest szczególne i stąd konieczność poczynienia takich opisów.

Kolejny element, to ocena ryzyka. Na ile jest możliwe dojście do wybuchu, jak bardzo jest to prawdopodobne. Tu również należy zamieścić scenariusze wybuchu i skutków, jakie ten wybuch może wywołać. Trzeba też opisać procedury zapobiegania wybuchom i zmniejszania ich skutków, które również są niezwykle istotne i ważne.

W dokumencie może znaleźć się również część trzecia, która zawiera informacje uzupełniające, takie jak szkice stref wybuchu, opis metody zastosowanej przy ocenie ryzyka i inne.