Swobodny przeplyw towarow w ue literatura

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty dopuszczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ towarów to pewne z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Zdecydowaniu Ministra Role w historii minimalnych wymagań dla narzędzi oraz stylów ochronnych przeznaczonych do gruntu w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz materiałów i reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w technologia szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i formy, które potrzebuje spełniać produkt w relacji od miejsca w jakim będzie on przyjmowany. Należy zawsze mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne powstające z nowych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz mieć wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym obsługiwana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich mieszkania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być już zwolniony z sektorze. Jest to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.